/*Generated by Jetpack Protect Start*//*Generated by Jetpack Protect End*/ December 2014 - VermiMix | VermiMix

Monthly Archives: December 2014

Червен калифорнийски червей

Червен калифорнийски червей

Червен калифорнийски червей


 Червен калифорнийски червей

Червен калифорнийски червей с латинско име Eisenia fetida ,по познат като червен червей, дъждовен червей, земен червей и много други. Червен калифорнийски червей е вид червей адаптирани към разлагането на органични отпадъци. Те живеят в тази среда и рядко се намират в почвата.
На всеки сегмент от тялото им има влаканца наречени плавници, които се движат на вън и на вътре като се притискат към близките повърхности, като червейите стягат и разтягат мускулите си да се движат напред и назад.
Eisenia fetida е най-известен с името Червен калифорнийски червей, но истинският му произход е европейски, разпространени умишлено и неумишлено по цялата планета без Антарктида.
Червен калифорнийски червей е най-използвания вид червей при компостиране. Нормално тяхната дължина обикновено достига от 2 до 4 инча, като цвета им обикновенно е червено / лилав, действително те могат да се различават значително много в общите физически характеристики, като света им може да варира от светло оранжево до лилаво, също така може да се срещнат индивиди с ивици. Червен калифорнийски червей е много толерантен към различните температури. Той може да живее при замръзващо студени температури чак до 35 C от което следва, че стават за отглеждане на открито и закрито. Смята се че най-добрата температура за отглеждане е между 15-20 C, а перфектната температура за максимален растеж е 20-25 C. Тази температура е идеална за компостиране / способноста на червеите да обработват органични отпадъци/ .
Eisenia fetida е хермафродит като всички други видове земни червей. Въпреки това за размножаването им са нужни два червея, които се съединяват със специални сегменти от тялото им които са лесно разпознаваеми защото те са по-големи и по-светли на цвят от другите. Така прилепени червейте си разменят сперматозоиди. След процеса на оплождане червейте се разделят един от друг като всеки от червеите създават пашкули в които има по няколко яйца всеки.


vermicomposting

Red Californian worms

Red Californian worms

Red Californian worms


Red Californian worms

California red worm with Latin name Eisenia fetida, known as a red worm, earthworm, earthworm and many others. Red Californian worms is a type of worm adapted to the decomposition of organic waste. They live in this environment and is rarely found in the soil.
Each segment of their body vlakantsa called fins that move outside and inside as pressed to nearby surfaces such as worm tighten and stretch your muscles to move back and forth.
Eisenia fetida is best known by the name of Red Californian worm, but its true origin is European, intentionally and unintentionally spread across the planet except Antarctica.
Red Californian worms are the most common type of worms in composting. Normally their length usually reaches 2 to 4 inches, as the color is usually red / purple, actually they can vary greatly in very general physical characteristics, such as the world may range from light orange to purple, may also be meet individuals with stripes. California red worm is very tolerant to different temperatures. He can live in freezing cold temperatures down to 35 ° C from which it follows that good for growing indoors and outdoors. It is believed that the best temperature for cultivation is between 15-20 C, and the perfect temperature for maximum growth is 20-25 C. This temperature is ideal for composting / ability of worms to process organic waste /.

Eisenia fetida is hermaphrodite and all other types of earthworms. However for their propagation are needed two worms, which are combined with specific segments of the body which they are easily recognized because they are larger and lighter in color than the other. So clinging worms exchange sperm. After the process of fertilization worms are separated from each other and each worm cocoons created in which there are several eggs each.


vermicomposting